Likvidácia spoločnosti – ako na to?

Likvidácia spoločností sa na Slovensku riadi dobre stanovenými postupmi a právnymi rámcami. V tomto príspevku sa budeme zaoberať slovenským postupom likvidácie podniku, príčinami likvidácie spoločnosti a právnymi úvahami, ktoré je potrebné počas tohto procesu vykonať. Pripravili sme pre vás článok, v ktorom sa dozviete čo vás pri tomto úkone čaká a čomu sa nevyhnete. Pripravte si pevné nervy a na množstvo administratívnych vecí. Postup pri likvidácii spoločnosti: Postup pri likvidácii spoločnosti na Slovensku upravuje Obchodný zákonník a ďalšie súvisiace legislatívne ustanovenia.

Toto sú hlavné kroky v procese likvidácie:

1. Zasadnutie valného zhromaždenia

V prvom rade musí byť zvolané zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti, kde sa rozhodne o likvidácii firmy a všetkých zmenách jej fungovania. Bez tohto úkonu a súhlasu všetkých spoločníkov je likvidácia spoločnosti neprávoplatná. Na tomto valnom zhromaždení je povinné zvoliť likvidátora, ktorý nesie zodpovednosť za dohľad nad likvidáciou a za zabezpečenie správneho ukončenia podnikania.

likvidácia

2. Oznámenie o likvidácii

Firma musí podať návrh na zápis likvidácie do Obchodného registra a o likvidácii informovať svojich veriteľov po zvolení likvidátora.

3. Likvidačné konanie a likvidácia pohľadávok

Likvidátor riadi všetky postupy likvidácie pohľadávok a dohliada na splnenie všetkých záväzkov spoločnosti.

firma

4. Likvidácia majetku

Likvidátor právne záväzným spôsobom predá alebo inak naloží so všetkým majetkom spoločnosti a získané peniaze tak môže využiť na vyplatenie veriteľov.

5. Likvidačný záväzok

Ak po likvidácii zostane nejaký majetok, likvidátor ho rozdelí medzi spoločníkov Spoločnosti v pomere k ich podielom.

Likvidácia firmy je na Slovensku významným zákonom kontrolovaným konaním. Bez ohľadu na dôvody likvidácie je dôležité dodržiavať jasne stanovené protokoly a zabezpečiť spravodlivé vyriešenie nárokov a rozdelenie majetku. Likvidácia spoločnosti nie je vôbec jednoduchý proces. Vyžaduje si množstvo trpezlivosti a právnych úkonov. Avšak aj v tejto veci ako je likvidácia spoločnosti vám môžeme pomôcť.